Algemene Voorwaarden

Artikel 1 : Wettelijke Relatie

De klant verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden die van toepassing zullen zijn tenzij andere schriftelijke overeenkomsten of wetten voorrang hebben.

Artikel 2 : Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en adviezen die de verkoop, de levering en de betaling van al onze producten tot doel hebben, evenals de verhuring van de hommelvolken.

Artikel 3 : Prijzen

3.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend indien er geen bindende prijzen zijn bedongen in de overeenkomst. 3.2. Alle prijzen kunnen worden gewijzigd, waarvan de aanleiding en de oorzaak

voorafgaand aan de uitvoering daarvan schriftelijk worden medegedeeld.

3.2. Tenzij schriftelijk anders is vermeld, zijn al onze prijzen inclusief vracht en verzekering tot de in het contract vermelde plaats van levering (zoals bepaald in de DDU-INCOTERMS 1990) en professionele ondersteuning in normale

omstandigheden.

3.3. Alle officiële en wettelijk toegestane prijswijzigingen zullen automatisch van toepassing zijn op de in het contract vermelde prijzen. Elke proportionele verhoging kan ook van toepassing zijn op een deel van de bestelling.


Artikel 4 : Geldigheid van de Overeenkomst

4.1. De geldigheid van alle overeenkomsten is onderworpen aan de ontvangst door Bezz.nl van een schriftelijke bestelling, behoorlijk ondertekend door de klant.

4.2. De eventuele niet-aanvaarding van de bestelling door Bezz.nl zal aan de klant worden meegedeeld binnen de 48 uur na ontvangst van de bestelling.

Artikel 5 : Transport en Levering

5.1. De kosten van transport en behandeling zijn ten laste van bezz.nl, tenzij anders vermeld.

5.2. Alle goederen dienen bij aankomst gecontroleerd te worden op hoeveelheid en kwaliteit, op basis van zichtbare gebreken, en voor gebruik. Tussen het ogenblik van aankomst van de goederen en het ogenblik van ingebruikname moeten de producten

zorgvuldig worden opgeslagen, zodat er geen schade aan kan ontstaan. Alle klachten moeten de dag na ontvangst vóór 12 uur ontvangen zijn. Elke klacht moet schriftelijk bevestigd worden per fax of aangetekend schrijven binnen 48

uur na ontvangst worden bevestigd.

5.3. Overdracht van risico's : De klant draagt alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen vanaf het ogenblik dat deze te zijner beschikking worden gesteld, hetzij, indien de klant ze afhaalt, vanaf het ogenblik dat de goederen

overgebracht in zijn voertuig, hetzij, in geval van levering door Bezz.nl, vanaf het lossen van de goederen van de vervoerder op de plaats overeengekomen in het contract.

5.4. De levering van goederen of diensten op een later tijdstip dan de voor levering voorziene datum, zal de klant nooit het recht geven om enige schadevergoeding te vorderen.

5.5. Geringe en/of onbeduidende verschillen in hoeveelheden en/of andere soortgelijke gegevens zullen niet als tekortkomingen worden beschouwd.

Artikel 6 : Betalingsvoorwaarden

6.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle facturen contant te worden betaald, in de valuta waarin is gefactureerd. Het systeem van betaling brengt voor Bezz.nl geen kosten met zich mee. Alle betalingen dienen volledig te geschieden

zonder aftrek van enig recht op schuldvergelijking of tegenvordering.

6.2. 6.2. Cheques en wissels zullen als betaling worden beschouwd na hun inning. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten (cheques) houdt geen enkele wijziging

van of afwijking van de Algemene Voorwaarden. De aanvaardingskosten van de wissels zijn ten laste van de klant.

6.3. In geval van huur van hommelkolonies wordt de klant gefactureerd 3 dagen na de ontvangst van de eerste kolonies. Indien, in geval van huur, een factuur niet betaald werd op de vervaldag voor betaling, heeft Bezz.nl

NV het recht de levering niet verder te zetten. Bij verder uitblijven van betaling van de factuur en na aanmaning, heeft Bezz.nl het recht de geleverde kolonies terug te nemen.

6.4. Elke laattijdige betaling brengt een boeterente op van 2 % per kalendermaand, of gedeelte ervan, vanaf de vervaldag van de factuur, zonder verdere ingebrekestelling.

6.5. Daarnaast worden incassokosten in rekening gebracht gelijk aan 10 % van de factuur, met een minimum van 50,00. Deze schadevergoeding is verschuldigd naast de moratoire intresten, de invorderbare procedurekosten en de

eventuele vergoeding van materiële schade en winstderving. Partijen komen aldus overeen dat deze schadevergoeding vast is en niet kan gewijzigd worden, zelfs indien de laattijdige betaling slechts gedeeltelijk is.

6.6. In geval van laattijdige of niet-betaling door de klant, zullen de maatregelen vermeld in Art. 6.6. In geval van laattijdige of niet-betaling door de klant, zullen de maatregelen vermeld in Art. 6.4. en 6.5. van deze Algemene Voorwaarden als cumulatief beschouwd worden.

6.6. In geval van laattijdige of niet-betaling door de klant, zullen de maatregelen vermeld in Art. 6.4. en 6.5. van deze Algemene Voorwaarden als cumulatief worden beschouwd.

Artikel 7 : Eigendomsvoorbehoud

7.1. Contracten betreffende de huur van hommelkolonies : Bezz.nl behoudt zich de eigendom van de kolonies voor. Vanaf de datum van levering heeft de klant de exclusieve bewaring en verzorging van de kolonies. Hij is dus

aansprakelijk voor de teruggave van de goederen. Zelfs in geval van nalatigheid, onvoorzichtigheid en/of vergetelheid zal hij zich niet kunnen beroepen op toeval of overmacht.

7.2. Overeenkomsten betreffende verkoop : Tot aan de volledige betaling blijven alle goederen eigendom van Bezz.nl. Vanaf de datum van levering is de klant echter volledig verantwoordelijk voor de goederen (Art. A.5 en B.5 van de

D.D.U.-INCOTERMS). In geval van ontbinding van de overeenkomst zullen eventuele voorschotten beschouwd worden als vergoeding van kosten en winstderving.


Artikel 8 : Overmacht

8.1. Onder overmacht wordt verstaan : oorlog - opstand en/of revolte - wettelijke maatregelen van binnenlandse en/of buitenlandse overheden die in de weg zouden kunnen staan aan

aan de uitvoering van de overeenkomst - brand - sabotage - staking - transportmoeilijkheden - tekortkomingen van onze leveranciers - vernieling van onze productie-eenheden - en andere onvoorziene omstandigheden die de uitvoering

van de overeenkomst tijdelijk of definitief onmogelijk kunnen maken.

8.2. In geval van tijdelijke overmacht zal de uitvoering van de overeenkomst worden uitgesteld zolang de oorzaak van de overmacht Bezz.nl niet in staat zal stellen de overeenkomst uit te voeren. De klant zal

recht op enige schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

8.3. 8.3. In geval van blijvende overmacht is de opdrachtgever een redelijk deel van de totale waarde van de overeenkomst verschuldigd, voor dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen.


Artikel 9 : Verplichtingen van de klant

9.1. De klant verbindt er zich toe de hierna vermelde verplichtingen strikt na te leven:

9.1.1. De bijenkasten, waarin zich de hommels bevinden, zullen nooit geopend of verwijderd worden, tenzij op instructie van Bezz.nl.

9.1.2. De hommels, zowel werksters, mannetjes als koninginnen, mogen niet gevangen worden, noch in de serres, noch daarbuiten, noch uit hun nestkasten.

9.1.3. De hommels of de biologische agentia mogen niet worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij zijn geleverd (geen kweek).

9.1.4. De hommelkolonies zullen gevoederd en verzorgd worden volgens de instructies van Bezz.nl.

9.1.5. 9.1.5. De afwezigheid van pesticiden, schadelijk voor de hommels of voor de biologische agentia, moet zorgvuldig worden gecontroleerd. Bezz.nl dient geïnformeerd te worden over het voorgenomen gebruik van chemische producten voor en

tijdens het gebruik van de hommels en de biologische agentia (b.v. predatoren, parasieten, entomopathogenen, enz.). De instructies van Bezz.nl dienen strikt te worden opgevolgd.

9.1.6. Bij de minste twijfel over de toepassing of de aard van het middel tegen ongedierte, dient Bezz.nl geraadpleegd te worden vóór de toepassing.

9.1.7. Aan Bezz.nl wordt het recht toegekend om op elk ogenblik controle uit te oefenen op de wijze waarop de hommels en/of de biologische middelen worden aangewend. Deze controles zijn noodzakelijk om de gepaste maatregelen te nemen en/of advies te geven

advies te geven in geval van onvoldoende bestuivingsintensiteit en/of onvoldoende resultaten van de biologische agentia.

9.2. Indien de hierboven vermelde verplichtingen niet worden nageleefd, en/of indien de instructies betreffende het gebruik van haar producten niet worden opgevolgd, heeft Bezz.nl het recht alle leveringen stop te zetten en

de nodige stappen te ondernemen om schadeloosstelling te eisen voor directe of indirecte schade. De klant heeft geen recht op schadevergoeding.

9.3. De klant verbindt er zich toe alle instructies, aanwijzingen, literatuur, die hij van Bezz.nl heeft ontvangen, aan zijn eigen klanten door te geven.


Artikel 10 : Onvoldoende bestuiving - Onvoldoende resultaten van de biologische agentia

10.1. Indien de klant een kweker is, is hij eveneens verplicht om:

- dagelijks de bestuiving en de resultaten van de biologische middelen te controleren;

- onmiddellijk over te gaan tot vibratie of toepassing van hormonen indien hij van oordeel is dat de bestuiving onvoldoende is en dat er gevaar bestaat voor slechte vruchtzetting.

10.2. 10.2. Wanneer de klant van oordeel is dat de resultaten van de bestuiving en/of biologische middelen onvoldoende zijn ten gevolge van ofwel een te gering aantal ofwel een inferieure kwaliteit van de hommels en/of biologische

biologische agentia, dient Bezz.nl hiervan dezelfde dag onmiddellijk telefonisch op de hoogte te worden gebracht. Binnen de 3 dagen na vaststelling van de vermeende tekortkoming(en) dient de teler zijn bevindingen schriftelijk te bevestigen zodat deze, in onderling overleg

gezamenlijk overleg, kunnen worden vastgesteld en/of beoordeeld.

10.3. Aangezien de resultaten van bestuiving en bevruchting afhankelijk kunnen zijn van talrijke omstandigheden buiten de bestuiving en bevruchting om, is het voor Bezz.nl onmogelijk om het eindresultaat

van de verrichting te garanderen. Hetzelfde principe geldt voor het resultaat van de biologische agentia. Het risico van onvoldoende bestuiving en/of resultaat van de biologische agentia ligt volledig bij de klant. Bezz.nl kan in geen geval

in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor dergelijke voorvallen.

10.4. 10.4. Indien de klant een hogere bestuivingsintensiteit wenst dan normaal, kan Bezz.nl tegen verdere betaling enkele kolonies bijplaatsen.


Artikel 11 : Beperking van aansprakelijkheid

11.1. Bezz.nl kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor enig gebrek aan haar producten indien de klant alle verplichtingen zoals overeengekomen met Biobest Group NV heeft nageleefd.

11.2. Bezz.nl wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade veroorzaakt door hommels en/of biologische agentia aan personen, dieren, planten of voorwerpen in en/of buiten de serre en/of teeltruimte. De klant is

verplicht iedereen te informeren dat hommelsteken ernstige gevolgen kunnen hebben voor personen of dieren die daar gevoelig voor zijn. De afnemer dient er zorg voor te dragen dat personen die geroepen worden om zich in zijn kassen te begeven

naar behoren worden gewaarschuwd voor het daaraan verbonden gevaar.

11.3. Wanneer Bezz.nl als tussenpersoon optreedt, zal de verleende garantie beperkt zijn tot die garantie die door de leverancier of producent aan Bezz.nl werd verleend.

11.4. 11.4. Bezz.nl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de hommels veroorzaakt door zelf geproduceerd voedsel en/of elders aangekocht voedsel.


Artikel 12 : Beslechting van geschillen

12.1. In geval van betwisting voortvloeiend uit de huidige overeenkomst, komen de partijen overeen te trachten tot een minnelijke schikking te komen. Indien het geschil blijft bestaan, komen zij overeen een beroep te doen op de rechtbanken overeenkomstig

Art. 12.2.

12.2. Enkel de Rechtbanken van de plaats waar de zetel van Bezz.nl gevestigd is, zijn bevoegd.


Artikel 13 : Intellectuele eigendom

13.1. Alle octrooien, modellen, merken, dienstmerken, auteursrechten en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap, van welke aard ook, met betrekking tot de goederen, hun verpakking of ander materiaal geleverd

met de goederen blijven het absolute eigendom van en berusten bij het Bedrijf.

13.2. De Klant zal het Bedrijf vrijwaren en schadeloos stellen voor alle verlies, schade, vorderingen, kosten en uitgaven die het Bedrijf lijdt of oploopt in verband met enige

inbreuk op enig octrooi, handelsmerk, dienstmerk, auteursrecht of ander industrieel of intellectueel eigendomsrecht van enige persoon in verband met het gebruik of de toepassing door het Bedrijf van enig materiaal of enige informatie geleverd door de Klant met betrekking tot de goederen.

BioBezz.nl
BioBezz.nl
4815 AA, Breda

Tel.: +31 6 39222060
E-Mail: info@bezz.nl